Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Regulamin udziału w szkoleniu

Ogólne warunki uczestnictwa (Regulamin udziału w szkoleniu):

  1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: office@asepharmasolutions.com lub trainings@asepharmasolutions.com) lub faxu (na numer (+48) 58 531 02 59) poprawnie i w pełni wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. Z chwilą potwierdzenia udziału, następuje zawarcie prawnie wiążącej umowy, pomiędzy zgłaszającym a firmą ASE Pharma Solutions Aleksandra Schuttenberg-Ernest, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu ASE Pharma Solutions a potrącenia, o których mowa poniżej są następstwem rezygnacji lub niepojawienia się na szkoleniu.
  1. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
  1. Wpłaty należy dokonać na konto ASE Pharma Solutions. Należność z tytułu szkolenia musi wpłynąć na konto organizatora przed rozpoczęciem szkolenia, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu, bo tylko wtedy, kiedy ASE Pharma Solutions otrzyma wpłatę, uczestnik ma prawo wziąć udział w szkoleniu (otrzymanie wpłaty, co do zasady, nie będzie potwierdzane).
  1. Rezygnacja z udziału musi nastąpić w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku rezygnacji, w terminie do 14 dni przed datą szkolenia, zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości; w przypadku rezygnacji, w terminie do 7 dni przed datą szkolenia, ASE Pharma Solutions ma prawo obciążenia opłatą manipulacyjną, w wysokości 30% ceny szkolenia + VAT; w przypadku rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed datą szkolenia, ASE Pharma Solutions ma prawo obciążenia opłatą manipulacyjną w pełnej wysokości, tj. 100% ceny szkolenia. Niezłożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu lub nieobecność uczestnika, skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału.
  1. W szkoleniu, zamiast osoby zgłoszonej, może wziąć udział inna osoba wskazana przez firmę. W takim przypadku, należy przesłać dane nowego uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmian prowadzących/wykładowców, zmiany terminu szkolenia i do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od niego. O zmianie terminu szkolenia lub o fakcie odwołania szkolenia, uczestnicy zostaną powiadomieni. W przypadku odwołania szkolenia, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne poniesione koszty powiązane z odwołaniem szkolenia.
  1. Ilekroć mówi się o dniach, oznacza to dni kalendarzowe.
  1. Ogólne warunki uczestnictwa mają zastosowanie, o ile Szczególne warunki udziału nie stanowią inaczej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2018 r.