Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

„Wytyczna na temat wymagań w zakresie jakości, wymagań nieklinicznych i klinicznych dla badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATIMPs) stosowanych w badaniach klinicznych” w fazie konsultacji

  • 8 lipca 2019
  • analiza, ATIMP, ATMP, badania, bezpieczeństwo, CT, CTD, dossier, edycja, eksploracyjne, EMA, faza, FIH, FIM, gen, genetyczny, genom, IMP, IMPD, jakość, kliniczne, komórka, konfirmacyjne, kontrola jakości, MA, manipulacja, model, Moduł 3, modyfikacja, multidyscyplinarny, niekliniczne, niekomórkowy, ochotnik, pacjent, populacja, późna, protokół, QC, rozwój, ryzyko, skuteczność, uczestnik, wczesna, wektor, wymagania, wytwarzanie, wytyczna, zdrowy, zwierzęcy,

ASE Pharma Solutions

21 lutego 2019 r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała projekt dokumentu zatytułowanego Guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical trials (Wytyczna na temat wymagań w zakresie jakości, wymagań nieklinicznych i klinicznych dla badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej stosowanych w badaniach klinicznych). Faza konsultacji publicznych zakończy się 1 sierpnia 2019 r.

Głównym celem tej wytycznej jest uniknięcie rozbieżności w państwach członkowskich UE w odniesieniu do wymagań dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs) w fazie badań klinicznych. Wytyczna nie zmieni kompetencji państw członkowskich w zakresie wydawania zezwoleń na badania kliniczne ale pomoże stworzyć wspólne standardy oceny tych nowatorskich produktów.

Wytyczna zawiera wskazówki na temat wymagań dotyczących struktury oraz danych wymaganych we wniosku o zezwolenie na badania kliniczne w zakresie eksploracyjnych i konfirmacyjnych badań klinicznych prowadzonych z badanymi produktami leczniczymi terapii zaawansowanej (ATIMPs). Ta wytyczna koncentruje się głównie na wymaganiach dotyczących eksploracyjnych badań klinicznych z uwzględnieniem badań klinicznych, w których badany produkt leczniczy jest podawany człowiekowi po raz pierwszy (badania kliniczne FIH). W zakresie konfirmacyjnych badań klinicznych opracowujący produkty powinni również wziąć pod uwagę istniejące stosowne wytyczne, które określają wymagania obowiązujące przy składaniu wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Wytyczna jest multidyscyplinarna i odnosi się do rozwoju, wytwarzania oraz kontroli jakości a także rozwoju nieklinicznego i klinicznego badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATIMPs). Ta wytyczna obejmuje rozważania na temat narzędzi edycji genomu.

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMPs) obejmują produkty lecznicze terapii genowej, produkty lecznicze somatycznej terapii komórkowej oraz produkty inżynierii tkankowej. Wiedza naukowa na temat produktów na bazie genów i komórek szybko się rozwija, dlatego w celu zapewnienia, że rzetelne i wiarygodne dane zostały wygenerowane dla tych złożonych produktów, dobrze przeprowadzone badania kliniczne mają zasadnicze znaczenie w określeniu dla nich profilu korzyść-ryzyko.


 
Risk management

W określaniu zawartości dossier badanego produktu leczniczego (IMPD) można zastosować podejście oparte na analizie ryzyka. Zawartość dossier można dostosować uwzględniając zidentyfikowane ryzyka. W szczególności, wnioskodawca może na początku rozwoju produktu przeprowadzić wstępną analizę ryzyka w oparciu o istniejącą wiedzę na temat rodzaju produktu i jego zamierzonego zastosowania. Aspekty, które należy uwzględnić obejmują pochodzenie komórek, rodzaj wektora i/lub metodę wykorzystaną do modyfikacji genetycznej, proces wytwarzania, składniki niekomórkowe oraz konkretne zastosowanie terapeutyczne, o ile stosowne.

W trakcie cyklu życia produktu wnioskodawca powinien aktualizować analizę ryzyka, gdy tylko nowe dane stają się dostępne. W dossier badanego produktu leczniczego (IMPD) należy podsumować główne kwestie właściwe dla zrozumienia wybranego podejścia do rozwoju produktu.ATMP analysis
non-clinical
onco patietn in clinic

Dokumentacja jakościowa

Dokumentacja niekliniczna

Dokumentacja kliniczna


dane dotyczące jakości powinny być przedstawione w ramach logicznej struktury, najlepiej zgodnie z wyspecyfikowaną strukturą Modułu 3 CTD

dane przedłożone w tym module powinny być spójne z innymi częściami składanego pakietu danych dotyczących badań klinicznych i powinny je uzupełniać

wymagania odnośnie danych zmieniają się w miarę postępu w rozwoju produktu od wymagań dla eksploracyjnych badań klinicznych do obowiązujących dla konfirmacyjnych badań klinicznych

dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs) ścieżka rozwoju nieklinicznego może znacząco różnić się od tej dla innych produktów leczniczych włączając czas przeprowadzenia badań – w wielu wypadkach, dostępność większości danych nieklinicznych może być potrzebna przed ekspozycją u człowieka

dane niekliniczne wspomagające bezpieczne zastosowanie ATMP u ludzi powinny dostarczyć informacji na potrzeby oszacowania bezpiecznej(ych) i biologicznie skutecznej(ych) dawki(ek), która(e) będzie(ą) zastosowana(e) w badaniach klinicznych, wspierać wykonalność w zakresie drogi podania i odpowiednią procedurę stosowania, identyfikować zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i docelowe organy potencjalnej toksyczności oraz identyfikować parametry bezpieczeństwa do stosowania w badaniach klinicznych

zakres danych nieklinicznych potrzebnych do wsparcia rozpoczęcia rozwoju klinicznego oraz dalszego rozwoju klinicznego zależy od dostrzeganego ryzyka powiązanego z samym produktem, dotychczasowej wiedzy naukowej oraz doświadczenia klinicznego z podobnym rodzajem produktów i powinien być określany dla każdego przypadku z osobna zależnie od rodzaju komórek, zakresu manipulacji komórek, rodzaju wektora, ekspresji transgenu, modyfikacji genetycznej, dostępności właściwych modeli zwierzęcych oraz zamierzonego zastosowania klinicznego

ogólnie, w rozwoju klinicznym dla badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATIMPs) stosuje się takie same zasady jak dla innych badanych produktów leczniczych (IMPs) a protokół powinien być zorganizowany zgodnie z Aneksem I Rozporządzenia 536/2014

jednak oczekuje się, że swoiste własności i cechy ATMPs będą miały wpływ na plan badania szczególnie w odniesieniu do badań klinicznych wczesnych faz i doboru dawki, farmakodynamiki, farmakokinetyki/biodystrybucji, podczas gdy ogólne zasady badań klinicznych późniejszych faz prowadzonych w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa w konkretnym obszarze terapeutycznym są mniej dotknięte tym wpływem i, zasadniczo, takie same jak dla innych produktów

protokół badania powinien obejmować ocenę przewidywanych korzyści i ryzyka dla uczestników badania; odpowiednie środki zmniejszające ryzyko powinny również być zaimplementowane

badania kliniczne z zastosowaniem ATIMPs są zwykle prowadzone z udziałem pacjentów a nie zdrowych ochotników; w protokole należy omówić przesłanki i uzasadnienie wyboru populacji badanej 
Źródło: EMA
 

Powiązane wpisy:

Użycie serii OOS ATMPs na bazie komórek/tkanek, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – Sekcja 11.5 wytycznych GMP dla ATMPs

GMP dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs) (Część II) i wyłączenie szpitalne/ zwolnienie dotyczące szpitali (HE)

GMP dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs, Advanced Therapy Medicinal Products) (Część I)

Czy ryzyko niejednolitych wytycznych GMP w obszarze produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs, Advanced Therapy Medicinal Products) jest realne?