Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Przegląd popularnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – walsartan – z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka! (Część I)

  • 16 sierpnia 2018
  • API, badania na zwierzętach, CEP, certyfikat zgodności, EDQM, EMA, FDA, Hetero Labs Limited, lek, N-nitrozodimetyloamina, nadciśnienie tętnicze, NDMA, OMCL, pacjent, proces, produkt końcowy, produkt leczniczy, produkt uboczny, profil bezpieczeństwa, przegląd, rak, ryzyko, skutek, substancja czynna, substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka, tworzenie się, walsartan, wycofanie, wytwarzanie, wytwórca, zanieczyszczenie, zawieszenie, zdrowie, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Zhejiang Tianyu, zmiana,

ASE Pharma Solutions


 

NEW!

INFORMACJE O PREZENTACJI OTWARTEJ NA TEMAT NITROZOAMIN W APIs I LEKACHopen training

Już dziś serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa, zainteresowanych kompleksowym i wielopłaszczyznowym kontekstem obecności nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do uczestnictwa w planowanym wydarzeniu – prezentacji szkoleniowo-informacyjnej pt. „Nitrozoaminy w substancjach czynnych i produktach leczniczych”. Prosimy o sprawdzanie informacji w Aktualnościach (na stronie głównej naszej witryny internetowej) oraz na stronie szkoleń otwartych, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące programu, daty i miejsca wydarzenia.

Informujemy Państwa, że prezentacja jest dostępne również jako realizowana wewnętrznie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu!


Europejska Agencja Leków (EMA) dokonuje przeglądu leków zawierających jako substancję czynną walsartan. Leki zawierające walsartan stosuje się w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w celu zmniejszenia powikłań takich jak zawał serca i udar mózgu. Walsartan jest stosowany również u pacjentów, u których występowała niewydolność serca lub, którzy ostatnio przebyli zawał serca.


hplc analysis of capsule

Przegląd został uruchomiony po tym, jak firma Zhejiang Huahai Pharmaceuticals wykryła zanieczyszczenie, N-nitrozodimetyloaminę (NDMA), w substancji czynnej walsartan, którą to firma dostarcza wytwórcom niektórych leków zawierających walsartan, dostępnych w EU. Obecność NDMA była nieoczekiwana (nie wykrywana w rutynowo przeprowadzanych badaniach) i może mieć związek ze zmianami sposobu wytwarzania substancji czynnej (tworzenie się NDMA jako produktu ubocznego w zmienionym procesie), jakie wprowadzono w 2012 roku.

Zapobiegawczo, EMA w swoim przeglądzie przeanalizuje również, czy ten problem dotyczy innych leków z walsartanem.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (EDQM) jest świadoma wady jakościowej związanej z zanieczyszczeniem NDMA w substancji czynnej walsartan, wytwarzanej przez firmę Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, która jest globalnym dostawcą dla wytwórców produktów leczniczych. EDQM aktywnie współpracuje z EMA i właściwymi organami krajowymi w celu lepszego zrozumienia potencjalnego wpływu tego zanieczyszczenia oraz zakresu problemu.

W odniesieniu do tego postępowania wyjaśniającego EDQM powzięło liczne działania:

  • natychmiastowe zawieszenie certyfikatu zgodności posiadanego przez Zhejiang Huahai Pharmaceuticals; wytwórca i właściwe organy w Europie oraz międzynarodowi partnerzy zostali poinformowani o zawieszeniu certyfikatu (aby sprawdzić aktualny status certyfikatu zgodności (CEP), prosimy kliknąć tutaj);
  • wniosek do zainteresowanego wytwórcy dotyczący wyeliminowania lub zmniejszenia zawartości zanieczyszczenia do dopuszczalnego poziomu w przyszłych seriach;
  • gruntowny przegląd danych z procesów wytwarzania złożonych przez innych wytwórców walsartanu i innych substancji czynnych o podobnej strukturze w celu określenia, czy one mają lub, czy nie mają podobnej drogi syntezy oraz, czy substancje czynne wytwarzane przez tych wytwórców są wolne od zanieczyszczenia NDMA;
  • koordynacja działań sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL) w krajach członkowskich w celu oznaczenia zawartości zanieczyszczenia NDMA w próbkach substancji czynnych i w produktach leczniczych, które wprowadzono na rynek w Europie.

 

EMA przeprowadza analizę możliwych skutków na zdrowie pacjentów, którzy mogli przyjąć leki z walsartanem zawierające NDMA.

W oparciu o badania na zwierzętach, N-nitrozodimetyloamina (NDMA). została sklasyfikowana jako substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka (substancja, która może powodować raka). NDMA jest obecna w niektórych produktach spożywczych i wodzie, ale nie przewiduje się, że stanowi zagrożenie, kiedy jest spożywana na bardzo niskich poziomach.

Na podstawie wstępnej oceny, EMA szacuje, że może wystąpić jeden dodatkowy przypadek zachorowania na raka przypadający na każdych 5000 pacjentów przyjmujących leki z zanieczyszczeniem NDMA w najwyższej dawce walsartanu (320 mg) każdego dnia przez 7 lat. Podstawę tego oszacowania stanowią średnie poziomy tego zanieczyszczenia wykryte w substancji czynnej od wytwórcy Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (60 ppm).

Ten wstępny szacunek powstał w oparciu o założenie, że zanieczyszczenie NDMA obecne w substancji czynnej jest przenoszone do produktu końcowego w takiej samej ilości.

toxicity lab

woman with cancer in hospital

Firmy, które używały w swoich produktach leczniczych z walsartanem substancję czynną od Zhejiang Huahai, są zobligowane do przebadania własnych próbek w celu oznaczenia faktycznych poziomów NDMA w produktach końcowych. Dodatkowe sprawdzenia zostaną przeprowadzone przez unijne Państwowe Laboratoria Kontroli. Jak tylko dane z tych wszystkich badań będą dostępne, EMA będzie w stanie przekazać więcej informacji na temat ryzyka, jakie może stanowić zanieczyszczenie NDMA dla pacjentów w EU.

Wszystkie produkty lecznicze z walsartanem zawierające substancję czynną od Zhejiang Huahai Pharmaceuticals zostały wycofane z aptek w EU.

W ramach trwającego obecnie przeglądu produktów leczniczych z walsartanem, EMA rozpoznała, że niskie poziomy N - nitrozodimetyloaminy (NDMA) zostały wykryte w substancji czynnej walsartan wytwarzanej przez drugą firmę, Zhejiang Tianyu. Poziomy zanieczyszczenia NDMA wykryte w seriach walsartanu od Zhejiang Tianyu są znacznie niższe niż te, zaobserwowane w substancji czynnej od Zhejiang Huahai.


patient nd doctor

 
 

Jest ważne, aby podkreślić, że nie istnieje bezpośrednie ryzyko/zagrożenie dla pacjentów. Pacjenci przyjmujący leki, których problem dotyczy i którzy jeszcze nie zmienili leku na alternatywny, nie powinni przerywać przyjmowania swoich leków bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

9 sierpnia 2018 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała listę wycofywanych produktów z walsartanem w celu wprowadzenia na nią produktów zawierających walsartan wytwarzany przez Hetero Labs Limited w Indiach, oetykietowanych jako Camber Pharmaceuticals Inc., chociaż nie wszystkie produkty z walsartanem dystrybuowane w USA przez firmę Camber są wycofywane.

Niektóre tabletki z walsartanem zawierają w substancji czynnej zanieczyszczenie N-nitrozodimetyloaminę (NDMA). Hetero Labs wytwarza substancję czynną używaną w produktach firmy Camber z wykorzystaniem podobnego procesu jak Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Wyniki badań z Hetero Labs wykazują, że oznaczona ilość NDMA w wytwarzanej substancji czynnej walsartan przekracza dopuszczalne poziomy, chociaż generalnie są one niższe niż ilości wykryte w substancji czynnej wytwarzanej przez Zhejiang.

FDA współpracuje z wytwórcami leków w celu zapewnienia, że wytwarzane w przyszłości substancje czynne walsartan nie będą zagrożone tworzeniem się zanieczyszczenia NDMA. Agencja wzywa wytwórców, aby dogłębnie ocenili swoje procesy wytwarzania substancji czynnej oraz zmiany do tych procesów w celu wykrycia wszelkich niebezpiecznych zanieczyszczeń. Jeżeli wytwórca wykryje nowe zanieczyszczenie lub wyższe poziomy zanieczyszczenia, powinien powziąć działanie zabezpieczające zmiany profilu bezpieczeństwa produktu.

 
Źródło: EMA, EDQM, FDA
 

 

NEW!

INFORMACJE O SZKOLENIU/PREZENTACJI NA TEMAT NITROZOAMIN


internal/closed training

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa oraz Firmy, którzy/które są zainteresowani/zainteresowane palącym aktualnie problemem nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do realizacji specjalnie dla Państwa szkolenia/prezentacji informacyjnej na temat „Nitrozoaminy w produktach leczniczych stosowanych u ludzi”.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i do zadawania pytań!