Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Zmiana wytycznej na temat wytwarzania końcowej postaci farmaceutycznej (Część II)

  • 7 grudnia 2017
  • bulk, CPP, CTD, formulacja, hold time, krytyczny parametr procesu, opis procesu, produkt gotowy, produkt pośredni, przechowywanie, przestrzeń projektowa, RTRT, strategia kontroli, transport, walidacja, wytwarzanie,

ASE Pharma Solutions

14 sierpnia 2017 r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała zmienioną wersję wytycznej pt. Guideline on manufacture of the finished dosage form (Wytyczna na temat wytwarzania końcowej postaci farmaceutycznej). Termin wejścia w życie zmienionej wersji dokumentu upływa 14 lutego 2018 r.

Informowaliśmy już na naszej stronie o projekcie zmienianej wytycznej, który został opublikowany około dwa lata temu przez Europejską Agencję Leków (EMA) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W sekcji odnoszącej się do „Opisu procesu wytwarzania i jego kontroli”, zmieniona wytyczna podkreśla znaczenie krytyczności parametrów procesu.

O nas main

Gdzie przypisano krytyczność parametrom procesu, opis parametrów procesowych nie powinien ograniczać się wyłącznie do krytycznych parametrów procesu (CPPs, critical process parameters), ale powinien również uwzględniać te parametry, które są ważne dla regularności procesu wytwarzania. Parametry procesu, które nie są krytyczne, jak również parametry, dla których nie można wykluczyć ich wpływu na atrybuty/cechy jakości oraz te parametry, które uznaje się za ważne dla realizacji i/lub stałej powtarzalności każdego poszczególnego etapu procesu, a w konsekwencji jego wyniku/rezultatu, powinny być opisane na odpowiednim poziomie szczegółowości. Dobrze opisany proces wytwarzania jest istotny dla zrozumienia, co jest krytyczne, a co wspomagające. Wszelkie informacje, które uznaje się za czysto

pomocnicze należy uzasadnić i wyraźnie wskazać.

W porównaniu do projektu wytycznej, w sekcji dotyczącej „Kontroli etapów krytycznych i intermediatów (produktów pośrednich)”, zmieniona wersja dokumentu podkreśla również kwestie, odnoszące się do kompleksowych strategii kontroli. W przypadku kompleksowych strategii kontroli (np. stosowanie modeli w celu kontroli procesu, ciągłe wytwarzanie), szczególną uwagę należy zwrócić na częstotliwość kontroli wewnątrzprocesowych oraz jasno określić, w jaki sposób przeprowadza się badania zwolnieniowe oraz jak podejmuje się decyzje o zwolnieniu produktu. Należy podać jak będą wykrywane i zarządzane niespodziewane odchylenia od zatwierdzonego procesu wytwarzania w celu zapewnienia, że zamierzona jakość produktu jest utrzymana.

Scientist+computer+models

Dissolution bath

Ta sekcja obejmuje definicje intermediatów (produktów pośrednich) i produktu w bulku:

  • intermediat (produkt pośredni) definiuje się jako częściowo przetworzony materiał, który musi zostać poddany dalszym etapom przetwarzania zanim stanie się produktem w bulku, np. roztwór przed napełnianiem, granulaty, tabletki niepowlekane etc., podczas gdy
  • produkt w bulku definiuje się jako każdy produkt, który przeszedł wszystkie etapy przetwarzania, aż do, ale z wyłączeniem końcowego pakowania

i wyjaśnia, że proces wytwarzania na ogół obejmuje serię operacji jednostkowych, w których intermediat (produkt pośredni) jest przetwarzany, aby stać się produktem w bulku.

W pewnych przypadkach, intermediat (produkt pośredni) może być przechowywany i jeżeli zachodzi potrzeba, transportowany we właściwych pojemnikach przed dalszym przetwarzaniem. Może on również być przedmiotem „badania potwierdzającego” przed dalszym przetwarzaniem, które ma celu potwierdzenie, że jego atrybuty/cechy jakości się nie zmieniły; wszelkie szczegóły dodatkowego badania, powinny zostać przedstawione. Walidacja „czasu przetrzymywania” dla przechowywania intermediatu (produktu pośredniego) jest kwestią GMP i na ogół nie ma potrzeby, aby była rutynowo prezentowana we/w wniosku/dokumentacji dołączonej do wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Jednakże, niektóre szczególne rodzaje produktów (np. produkty sterylne, produkty biologiczne), mogą wymagać przedstawienia danych właściwych dla tego rodzaju produktu, co należy uwzględnić, zależnie od charakterystyk tego szczególnego produktu.

Należy podać, czy przechowywanie przed końcowym pakowaniem jest konieczne i jeżeli tak, to w jakiej temperaturze, wilgotności lub podać inne warunki środowiskowe. Poziom informacji przedstawionych w dokumentacji, zależy od rodzaju produktu w bulku.