Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

ASE Pharma Solutions

19 stycznia 2016 r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała nowy dokument zatytułowany Reflection paper on the chemical structure and properties criteria to be considered for the evaluation of new active substance (NAS) status of chemical substances (Rozważania na temat kryteriów odnoszących się do struktury i własności chemicznych jakie należy uwzględnić odnośnie oceny substancji chemicznych w statusie nowej substancji czynnej).

Ten dokument ma odzwierciedlać dotychczasowe doświadczenie odnoszące się do definicji Nowej Substancji Czynnej (NAS, New Active Substance) w kontekście przygotowania dossier i składania aplikacji o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla chemicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Dokument opisuje kryteria odnośnie struktury i właściwości chemicznych jakie należy wziąć pod rozwagę, aby skwalifikować chemiczną substancję aktywną jako NAS oraz odnosi się do informacji, jakie są wymagane do złożenia przez wnioskodawców w celu uzasadnienia ich wniosków.

Aktualne ustawodawstwo, w Artykule 10.2.b Dyrektywy 2001/83/WE z późniejszymi zmianami stanowi, że […] różne sole, estry, etery, izomery, mieszaniny izomerów, kompleksy lub pochodne substancji czynnej uznaje się za taką samą substancję czynną, chyba że różnią się znacząco właściwościami odnośnie bezpieczeństwa i/lub skuteczności. W takich przypadkach, wnioskodawca przedstawia dodatkowe informacje stanowiące dowód odnośnie bezpieczeństwa i/lub skuteczności różnych soli, estrów lub pochodnych dopuszczonej substancji czynnej […].

Dokument refleksyjny stanowi, że chemiczna substancja czynna, która na terenie Unii Europejskiej, nie została wcześniej zatwierdzona/dopuszczona w produkcie leczniczym stosowanym u ludzi, i która z punktu widzenia struktury chemicznej nie jest powiązana z żadnymi innymi zatwierdzonymi substancjami, powinna zostać uznana jako NAS. Taką substancję uważa się za nową samą w sobie, kiedy podanie zastosowanej substancji czynnej nie poddaje pacjentów działaniu tej samej jednostki czynnej terapeutycznie, co już dopuszczona(e) substancja(e) czynna(e) w Unii Europejskiej.

Do tego, jeżeli chemiczna substancja czynna jest strukturalnie związana jako sól, ester, eter, izomer, mieszanina izomerów, kompleks lub pochodna już zatwierdzonej(ych) substancji czynnej(ych) w Unii Europejskiej, należy ocenić czy w miejscu aktywności biologicznej uwalnia/wydziela tę samą jednostkę czynną terapeutycznie co już dopuszczona substancja czynna i jeżeli tak, to czy różni się znacząco własnościami odnośnie bezpieczeństwa i/lub skuteczności.

Głównym celem jest zapewnienie zharmonizowanego podejścia, dotyczącego oceny czy badania rozwojowe/rozwój enancjomerów, kompleksów, pochodnych lub różnych soli czy estrów istniejących substancji czynnych, należy uznać jako NAS czy nie. Osiągnięcie tego celu jest ważne z następujących powodów:

  • zapewnienie spójnej interpretacji dla NAS w Europie,
  • umożliwienie przemysłowi pozyskanie jasnego oglądu na to, co będzie a co nie będzie stanowić nowej substancji czynnej (podejmowanie decyzji odnośnie programów rozwojowych i pakietów danych wspomagających/wspierających),
  • dostęp do, lub obowiązkowe stosowanie procedury centralnej.

Uzasadnienie statusu nowej substancji czynnej, dotyczące istotnej różnicy odnośnie bezpieczeństwa i/lub skuteczności, należy rozważać dla każdego przypadku z osobna. Niektóre przykłady wystarczająco istotnych różnic zaprezentowano poniżej:

  • zalecone wskutek znaczących różnic we właściwościach, odnośnie bezpieczeństwa i/lub skuteczności, istotne zmiany w częstotliwości dawkowania lub inna droga podania,
  • zmiany w ogólnej skuteczności w odniesieniu do dawek istotnych klinicznie,
  • klinicznie istotne zmiany, z których wynikają różnice odnośnie przeciwskazań, ostrzeżeń lub klinicznie istotnych działań/reakcji niepożądanych,
  • klinicznie istotne zmiany, które wpływają w znaczący sposób na interakcje między lekami (interakcje typu lek:lek) tak, że populacja tych, którzy mogą przyjąć/zażyć lek różni się istotnie; takie zmiany można wykazać w badaniach interakcji leków (badania interakcji typu lek:lek).

 

Publikacje źródłowe:

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community Code relating to medicinal products for human use

Reflection paper on considerations given to designation of a single stereo isomeric form (enantiomer), a complex, a derivative, or a different salt or ester as new active substance in relation to the relevant reference active substance

Reflection paper on the use of cocrystals of active substances in medicinal products