Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

ASE Pharma Solutions

28 lipca 2015 roku, FDA opublikowała projekt wytycznych dla przemysłu pt. “Request for Quality Metrics”. Komentarze i sugestie dotyczące tego projektu należy składać w ciągu 60 dni od publikacji w Rejestrze Federalnym (Federal Register) noty obwieszczającej dostępność niniejszego projektu.

Mierniki jakości są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym do monitorowania jakości kontroli systemów i procesów a także do ukierunkowania działań prowadzących do ciągłego doskonalenia wytwarzania produktu leczniczego.

Takie mierniki mogą również zostać wykorzystane przez FDA:

 • aby wspomóc rozwój polityk i praktyk odnośnie zgodności i inspekcji, takich jak planowanie opartego na ocenie ryzyka harmonogramu inspekcji wytwórców produktów leczniczych, z uwzględnieniem znanych ryzyk odnoszących się do bezpieczeństwa (np. historii zakładu dotyczącej zgodności (z wymaganiami/regulacjami); zapisów, historii oraz istoty wycofań związanych z danym zakładem), które mogą wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości inspekcji;
 • aby poprawić zdolność Agencji do przewidywania, a co za tym idzie, ewentualnego łagodzenia przyszłych niedoborów leków (podejmowanie działań odnośnie zmniejszania/redukowania niedoborów leków pozostaje głównym priorytetem FDA); oraz
 • aby zachęcić przemysł farmaceutyczny do wdrażania najnowszych, innowacyjnych systemów zarządzania jakością przy wytwarzaniu farmaceutyków.

Dodatkowo, FDA rozważy czy takie mierniki mogą dostarczyć Agencji podstaw do zastosowania udoskonalonych zasad opartych na ocenie ryzyka, aby określić odpowiednie kategorie raportowania porejestracyjnych zmian w wytwarzaniu, z naciskiem na wsparcie w doskonaleniu cyklu życia wytwarzania.

Zgodnie z zapisami prawa, Title VII, FDASIA (Food and Drug Administration Safety and Innovation Act) Public Law No. 112-144 [Tytuł VII, Ustawa FDA dotycząca Bezpieczeństwa i Innowacji, Prawo Publiczne Nr 112-144], FDA może zażądać przedłożenia wszelkich zapisów i innych informacji, które z mocy prawa, sekcja 704, FD&C Act (Federal Food, Drug and Cosmetic Act [Ustawa Federalna dotycząca Żywności, Leków i Kosmetyków]), podlegają inspekcji FDA z wyprzedzeniem lub w miejscu inspekcji, poprzez żądanie zapisów lub informacji od osoby, która jest właścicielem lub prowadzi zakład zajmujący się wytwarzaniem, przygotowywaniem, rozpowszechnianiem lub przetwarzaniem produktu leczniczego lub API użytej do wytworzenia tego produktu leczniczego, włączając np. laboratoria kontraktowe; miejsca wytwarzania, w których kontraktowo wykonuje się proces sterylizacji czy pakowanie.

FDA nie zamierza podawać do publicznej wiadomości złożonych danych, odnoszących się do mierników jakości.

Wytwórcy mogą oczekiwać, że zaraportowane dane jakościowe mogą być weryfikowane podczas inspekcji danego miejsca. W przypadku stwierdzenia niezgodności, integralność złożonego raportu może zostać zakwestionowana i wykorzystana jako dodatkowy czynnik mający wpływ na planowanie harmonogramu inspekcji, opartego o ocenę ryzyka lub konkretną przyczynę.

Niedopełnienie obowiązku zaraportowania wymaganych danych jakościowych, może zwiększyć prognozowane przez Agencję ryzyko dla danego zakładu, w odniesieniu do ustalonej przez FDA priorytetowości inspekcji i w efekcie może prowadzić do wcześniejszej inspekcji. Dodatkowo, produkty powiązane z zakładem, który nie dopełnił wymogu raportowania, mogą zostać uznane za sfałszowane i być przedmiotem prawnych działań wykonawczych.

W zamierzeniu FDA, przemysł będzie zobligowany do przedłożenia jednego raportu dla każdej końcowej/gotowej postaci leku i jednego raportu dla każdej odpowiadającej API.

Dane, które należy zgromadzić i zaraportować do FDA podano poniżej:

 • liczba „serii rozpoczętych/przedsięwziętych” produktu, tj. takich, które zostały tu zdefiniowane, jako serie z przeznaczeniem komercyjnym, dla których wytwórca nadał numer serii i zadysponował/załadował API (w przypadku wytwórców gotowych postaci leku) lub materiały wyjściowe (w przypadku wytwórców API),
 • liczba odrzuconych, a powiązanych ze specyfikacją, serii produktu; odrzuconych podczas lub po wytwarzaniu,
 • liczba „serii rozpoczętych/przedsięwziętych” oczekujących na dyspozycję dłużej niż 30 dni,
 • liczba wyników OOS (Out-of-Specification [poza specyfikacją]) dla produktu, obejmująca badania stabilności,
 • liczba badań zwolnieniowych serii, tj. takich, które zostały tu zdefiniowane, jako obejmujące wszystkie badania produktu gotowego, wszystkie badania zwolnieniowe w czasie rzeczywistym oraz wszystkie badania wewnątrzprocesowe, które stanowią odpowiednik/surogat dla zwolnienia serii produktu gotowego, i liczba badań stabilności przeprowadzonych dla produktu,
 • liczba wyników OOS dla badań zwolnieniowych serii i liczba wyników OOS dla badań stabilności produktu, które zostały unieważnione z powodu błędu laboratoryjnego,
 • liczba reklamacji odnoszących się do jakości produktu, otrzymanych/zgłoszonych dla danego produktu,
 • liczba „serii rozpoczętych/przedsięwziętych”, które zostały zwolnione do dystrybucji lub następnego etapu wytwarzania produktu,
 • czy  powiązane APRs (Annual Product Review [Roczny Przegląd Produktu]) lub PQRs (Product Quality Review [Przegląd Jakości Produktu]) zostały ukończone przed upływem 30 dni od wyznaczonego corocznego terminu dla produktu,
 • liczba APRs lub PQRs dla produktu.

Zaraportowane dane, opisane powyżej, zostaną wykorzystane przez FDA do obliczenia następujących mierników jakościowych dla każdego produktu i zakładu (o ile ma to zastosowanie):

 • Wskaźnik Akceptacji Serii = 1 – x (x = liczba odrzuconych, a powiązanych ze specyfikacją, serii w określonym przedziale czasu, podzielona przez liczbę „serii rozpoczętych/przedsięwziętych” przez ten sam zakład, w tym samym przedziale czasowym);
 • Wskaźnik Reklamacji odnoszących się do Jakości Produktu = liczba reklamacji odnoszących się do jakości produktu otrzymanych/zgłoszonych dla danego produktu, podzielona przez całkowitą liczbę zwolnionych serii produktu, w tym samym przedziale czasowym;
 • Wskaźnik Unieważnionych Wyników poza Specyfikacją (OOS) = liczba unieważnionych przez zakład wyników badań poza specyfikacją (OOS) dla produktu gotowego, podzielona przez całkowitą liczbę wyników badań poza specyfikacją (OOS) i podzielona przez całkowitą liczbę badań wykonanych przez zakład, w tym samym przedziale czasowym;
 • Wskaźnik Terminowości wykonania Rocznego Przeglądu Produktu (APR) lub Przeglądu Jakości Produktu (PQR) = liczba ukończonych w zakładzie przed upływem 30 dni od wyznaczonego corocznego terminu APRs lub PQRs, podzielona przez liczbę produktów wyprodukowanych przez zakład.

FDA wierzy, że powyższe mierniki jakości, w połączeniu z innymi danymi dostępnymi dla Agencji, np. wynikami inspekcji, wycofaniami, dostarczą ważnych informacji odnośnie „rzetelności/wiarygodności operacyjnej” oraz „kultury jakości”.

FDA zamierza zażądać przedłożenia raportów danych dotyczących mierników jakości za okres jednego roku, który rozpoczyna się po wystosowaniu żądania przez Agencję i zgodnie z tym, co zostało określone w żądaniu. Raporty należy przedłożyć w terminie 60 dni licząc od końcowej daty okresu objętego raportem.

Po otrzymaniu informacji stanowiących odpowiedź na żądanie FDA, Agencja zamierza potwierdzać ich otrzymanie. Informacje objęte przedkładaniem danych dotyczących mierników jakości należy składać w języku angielskim.

Szczegóły znajdą Państwo w projekcie wytycznych Request for Quality Metrics.